Referat fra årsmøte 6.2.2020

Antall fremmøtte: 7

Møtet ble avholdt i kafe -lokalet til Hasvik Røde Kors kl 1900

SAKSLISTE:

Sak 1              Godkjenning av innkalling

Sak 2              Valg av møteleder

Sak 3              Valg av møtesekretær

Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen

Sak 5              Årsberetning 2019

Sak 6              Godkjenning av regnskap for 2019

Sak 7              Fastsettelse av kontingent for 2020

Sak 8              Innkomne saker

Sak 9              Valg

Sak 1               GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling godkjent uten kommentarer

Sak 2               VALG AV ORDSTYRER

                        Eva Hustad valgt til ordstyrer

Sak 3               VALG AV MØTESEKRETÆR

Lars Hustad valgt til møtesekretær

Sak4                VALG AV TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Raymond Eriksen og Torbjørn Wilhelmsen ble valgt til å underskrive protokollen

Sak 5               ÅRSBERETNING 2019

Årsberetning gjennomgått og godkjent

Sak 6               REGNSKAP 2019 MED REVISORS BERETNING

Regnskap gjennomgått og godkjent uten kommentar

Sak 7               FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2019

Styrets forslag til å heve kontingent fra kr 325 til kr 350 enstemmig vedtatt

Sak 8               Deltakelse på Båttinget i Bergen 24.-26.4.20

Ingen deltakelse på Båtting fra HBF

Sak 9               INNKOMNE SAKER

                          Ingen innkomne saker

Sak 10             VALG

Følgende nyvalg ble gjort

                        Leder: Eva I. Hustad (2år)

                        Styremedlem: Torbjørn Wilhelmsen(2år)varamann:

1 varamann Lars Hustad(1år)

2 varamann: Raymond Eriksen(1år)


Revisor:  Anita S. Wilhelmsen(1år)

Valgkomite 1 år: Leder: Tor Viggo Olsen

Styret får fullmakt til å finne 2 medlemmer til valg komite for neste år

Vedtak: Enstemmig

Møtet hevet kl 1945

Raymond Eriksen(s)                                      Torbjørn Wilhelmsen(s)

You may also like...

Leave a Reply