Protokoll årsmøte KNBF Region Troms/Finnmark

Styrets årsberetning for 2019:

Regionstyremøter og andre aktiviteter

Styret har i perioden holdt 3 Skype- og 2 telefonmøter, samt et felles strategi- og styremøte i Tromsø. 

Endring av vedtektene har gitt anledning til å avholde årsmøte i regionene annet hvert år. Da det har vært labert oppmøte til årsmøtene valgte regionstyret å hoppe over årsmøtet i 2018 var det i Harstad. Noe av årsaken til det lave oppmøtet kan være lange reiseavstander. For mange kan det være vanskelig å prioritere 1 – 2 reisedager på et møte som bare varer noen timer.

Vi har i perioden jobbet med å synliggjøre båtlivet i regionen. Samarbeidet med bladet «Båtens Verden» er en viktig kanal for å synliggjøre båtlivet langs kysten her nord.

I 2019 fikk regionen sentrale støttemidler til prosjektet «REKRUTERING og MEDLEMSPLEIE i Troms-Finnmark». Gjennom dette prosjektet er målet å bli mer synlig i regionen gjennom deltakelse i båtlivsrelaterte arrangementer og møtevirksomheter.

Besøk hos båtforeninger i regionen

Regionleder har i løpet av 2019 tatt kontakt med To-Takteren Båtforening, Longyearbyen Svalbard. Avtalte et informasjonsmøte med foreningen, noe som ble gjennomført våren 2019. Det som var ankepunktet ved medlemskap i KNBF var den forsikrings avtalen som vi hadde med Fender Marine som ikke dekket området så langt nord. Men nå når vi har fått ny forsikringsavtale i forbundet, dette vil kunne gi et bedre forhandlingsgrunnlag for KNBF region Troms og Finnmark.  For selve mva kompensasjons ordningen var ikke aktuelt for dem da de ikke er mva pliktig.

Deltagelse i KNBF sentralt 

Forbundsstyret avholder vanligvis 4 forbundsstyremøter i året. Regionleder Odd-Are Skoglund har møtt på 3 av dem, mens vararepresentant Jørn Fjellsaune og kasserer Lars Hustad deltok på årsavslutnings møtet på Gardemoen november 2019. Samarbeidet med forbundsstyret og sekretariatet har vært meget godt. Norske sjø, medlemmenes egen forsikringsordning, er viktig både for rekrutering og eksisterende medlemmer i KNBF. Styremedlem i regionstyret, Asbjørn Sandbakk er medlem av KNBF,s vedtekts- og organisasjonskomite og er også leder av valgkomiteen i KNBF. Jørn Fjellsaune er leder av KNBF miljøkomite

Medlemsutvikling

TROMS/FINNMARK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kollektive medlemmer 2081 2023 2082 2158 2166 2397 2371 2385 2374 2344
Personlige medlemmer 254 242 231 227 211 191 173 152 164 158
Foreningsmedlemmer 48 46 46 46 46 44 86 85 88 88
Sum 2 383 2 311 2 359 2 431 2 423 2 423 2 630 2 622 2 626 2590
Medlemsforeninger 26 28 29 29 29 31 34 34 35 32

Medlemstallet har i i 2019 hatt en negativ utvikling. Når det gjelder antall båtforeninger så har vi fått noen nye foreninger de siste 3 årene og noen har meldt seg ut. Det har også innvirket på de kollektive medlemstallene. Vi ser at det er en liten nedgang i antall personlige medlemmer dette er noe som gjenspeiles i hele organisasjonen. Denne trenden ønsker vi å stimulere ved hjelp av den nye forsikringsavtalen KNBF/Norske Sjø. Økning av nye medlemsforeninger og medlemmer vil være en av de viktigste satsningsområdene i tiden fremover. Så vi må bare brette opp ermene å jobbe aktivt med å profilere KNBF i regionen.

Momskompensasjon

Foreløpig er det ikke betalt ut kompensasjon for 2019 etter vedtak i lotteritilsynet.

Sentralt blir det arbeidet mot sentrale myndigheter for å få denne ordningen på plass. Her vil vi få informasjon fra Birger Schjølberg etter at årsmøtet er avsluttet.

Miljøaktiviteter 2019

Felles innsats for miljøet i regionen så vi blant annet gjennom god deltakelse i Strandryddeaksjonen 2019. Det har vært ønskelig med bedre rapportering, men dog er det selve ryddinga som er viktigst.

Utviklingen innen returordning og handtering av kasserte fritidsbåter har vært et viktig tema også i 2019. Miljøkomiteen i KNBF har vært på besøk hos Remiks avfallsmottak i Tromsø hvor de blant annet har mottak og destruering av fritidsbåter. Remiks tar imot båter på inntil 50 fot. Temaet er også fulgt opp sentralt blant annet ved møter med Klima- og Miljødepartementet. Vi presser på for flere godkjente mottak langs hele kystnorge.

Behovet for assistanse knyttet til avfallsplaner i regionen følges opp. Men etter at kommunene fikk ansvaret for fritidsbåthavnene i 2014, ser dette ut til å være lavt prioritert av myndighetene. 

Regionen følger også utviklinga innen El-motorer til fritidsbåter, «giftfri» bunnsmøring og obligatorisk båtregister.

Miljø-selen

I 2019 er det utarbeidet diplomer og nøkkelringer med denne logoen. Det ble også produsert en pilotutgave av en fysisk liten kose-sel som vurderes om den skal masseproduseres. Miljøselen er en bevisst satsing på den yngre del av befolkningen, samt småbarnsforeldre.

Besiktelsesmenn

Regionen er godt ivaretatt med 24 besiktelsesmenn. Disse er til stor nytte ved avdekking av feil og mangler ved blant annet kjøp og salg av fritidsbåt for medlemmer. KNBF Besiktigelsesmannsordning bidrar i stor grad til å bedre sikkerhet på sjøen.

KNBF Bøyeprosjekt

Vedlikehold og kontroll av utplasserte bøyer vil være et tema i tiden fremover. Høsten 2019 fikk Oksfjordhavn Båtforening overlevet en bøye fra Hammerfest Båtforening. Bøya ble utplassert i Straumfjorden i Nordreisa kommune

Handlingsplan Region Troms og Finnmark 2019

Kontakt med medlemmer og medlemsforeninger

God kontakt med medlemsforeninger er et viktig mål. Den bør skje gjennom informasjonsskriv og telefonisk kontakt og gjerne direkte besøk. Mer og mer bør den skje elektronisk via epost. Her har vi ikke fått e-post kontakter fra alle medlemsforeningene noe sekretariat også etterlyser. Det er av stor betydning å kunne kommunisere direkte med hver medlems foreninger fremover.

Verving av nye foreninger

Fortsatt er det en god del store og mindre båtforeninger som fortsatt ikke er tilsluttet KNBF. Dette er noe som regionen vil prioritere i kommende sesong. Arbeidet med å få med disse må fortsette, gjerne med fellesmøter for flere båtforeninger i et område. Her vil samarbeid med KNBF sekretariat stå sentralt i dette arbeidet.

Samarbeid med offentlige myndigheter.

Dette er meget viktig oppgave for regionen i samarbeid med medlemsforeningene, både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Med de miljøbestemmelser som ligger foran oss er det viktig at vi ligger i forkant av disse.

Det er med glede at det ser ut som myndighetene sentralt og regionalt har fått øynene opp, at vi er en god samarbeidspartner og kan komme med positive innspill på tilrettelegging for fritidsflåten.

KNBF sentralt har nå opparbeidet god og nær kontakt med de politiske partier på stortinget. Dette gir KNBF en gyllen mulighet å fortsette det arbeidet med å fremme viktigheten av fritidsflåten.

You may also like...

Leave a Reply