Referat fra årsmøte 2014

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3.Valg av sekretær
4. Valg av to til å underskrive protokollen
5. årsberetning 2013
6. godkjenning av regnskap 2013 inklusive revisors beretning
7. Fastsettelse av kontingent
8. Budsjett 2014
9. Innkomne saker
10.. Valg

Sak1:Innkalling enstemmig godkjent

Sak2: Gunnar foreslått som møteleder, enstemmig valgt

Sak 3: Lars foreslått som sekretær, enstemmig valgt

Sak 4: Dan Vidar og Halvar foreslått til å underskrive protokollen, enstemmig valgt

Sak 5: Årsberetning enstemmig godkjent

Sak 6: Regnskap med revisors beretning wenstemmig godkjent

Sak 7: Kontingent: forslag fra styret kr 300.- pr. år pr medlem. enstemmig vedtatt

Sak 8: Utgår da det ikke er årsmøtesak

Sak 9: Innkomne saker: Endring av vedtekter. forslag til vedtekter vedtatt med følgende bemerkninger:
§15.5 e) Revisor; tas opp med KNBF om benevnelsen revisor kan være det eller bruke en annen tittel som f.eks kontrollør.
§20 Foreningens logo sjekkes opp

Sak 10: Valg
Følgende forslag var innkommet fra valgkomiteen:
Leder: Eva Hustad, 2år
nestleder: Halvard Holst-Olsen, 1år
Styremedlem: Torbjørn Wilhwelmsen, 2år
1.vara: Lars Hustad, 1år
2.vara. Raymond Eriksen, 1år

Revisor: Odd Ivar Gladsø, 1år

Valgkomite: Hilmar Olsrn(leder), Børre Gamst og Per Jonny Jacobsen, 1år

Representant til valgkomiteen: Asbjørn Furu

Alle valg ble gjort enstemmig.

Møtet hevet kl 2045

Dan Vidar Johnsen(s) Halvard Holst-Olsen(s)

You may also like...

Leave a Reply