Årsmøte avholdt 5.5.11

Årsmøtet ble avholdt på Hasvik Hotell kl 1900. Det var fremmøtt 8 medlemmer.

Sak 1/11 Godkjenning av innkalling

Ingen hadde anmerkninger til innkallinga og denne ble godkjent.

Sak 2/11 Valg av ordstyrer

Det ble framsatt forslag på Lars. Enstemming valgt.

Sak 3/11 Godkjenning av styrets årsberetning

Årsberetning datert 28.3.11 for 2010 ble godkjent. (Denne ligger i sin helhet i kategorien styremøte datert 28.03.11 og gjengis ikke her.)

Sak 4/11 Godkjenning av regnskap

Resultatet for 2010 ble et overskudd kr 2312,42. formuen er 131.539,36. Avskrivninger er ikke bokført. Gunnar redegjorde for tallene. Regnskapet ble godkjent.

Sak 5/11 Revisors beretning
Denne ligger, sammen med øvrige dokumenter, i denne fila:

Revisors beretning ble godkjent.

Sak 6/11 Fastsettelse av kontingent for 2011

Styrets forslag er kr 275,00, det samme som forrige år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7/11 Innkomne forslag

Innkjøp av ny flytebrygge, Nofi Robust 10 x 2,5 m. Gunnar og Lars redegjorde for de vurderinger som var gjort.
Total kostnad er beregnet til kr 87.000. I tillegg beregnes kostnad på land med gangveier, bruer, sikringer etc til kr 63.000. Totalprosjektet er betinget av bruk av egenkapital kr 56.000 og ellers eksterne midler, herunder “Grønne midler” fra FEFO. Den landbaserte delen må eventuelt tas over flere år.

Vedtak:

Det foretas innkjøp av 1 stk Nofi robust, 500 mm rør, lengde 10 m og bredde 2,5 m. Lars iverksetter bestilling.

Sak 8/11 Valg

Valgkomiteens forslag:

Leder for 1 år: Lars Hustad (gjenvalg)

Styremedlem 2 år: Gunnar Mauseth (gjenvalg)

Styremedlem 2 år: Jørn Mauseth

2. varamedlem, 2 år Raymond Eriksen

Revisor 1 år: Odd Ivar Gladsø

Valgkomitè 2 år: Hilmar Olsen, leder (gjenvalg)

Per Jonny Jakobsen (gjenvalg)

Eva Isaksen Hustad (gjenvalg)

Komplett styre:

Leder Lars Hustad, på valg 2012

N.leder Halvard Holst-Olsen, på valg 2012

Styremedlem Gunnar Mauseth, på valg 2013

Styremedlem Jørn Mauseth, på valg 2013

Styremedlem Torbjørn Wilhelmsen, på valg 2012

1. vara Kristian Kristiansen, på valg 2012

2. vara Raymond Eriksen, på valg 2013

Møtet hevet kl 2030.

You may also like...

Leave a Reply