Styremøte i regionen T/F 9.11.11.

Følgende møtt: Asbjørn Sandbakk, Harstad, Tore N. Berg Hammerfest, Jørn Fjellsaune, Kaldfjord og Lars Hustad, Hasvik.
Meldt forfall: Irene Richardsen

1. Innkalling og referent
Ingen kommentarer til innkalling. Jørn valgt til referent i Irenes fravær

2. Gjennomgang av referat fra telefonstyremøte den 05.10.då
Punkter om besiktigelsesmenn og reisefordelingskasse ble gjennomgått. Det
presiseres at besiktigelsesmenn kun er rådgivere. For øvrig fremkom ingen
utfyllende opplysninger knyttet til referatet.

3. Kassererfunksjon
Etter den svært sørgelige meldingen om at kasserer Eriksrud gikk bort, ble
Lars Hustad enstemmig valgt som ny kasserer i styremøtet den 05.10. De øvrige i
styret er takknemlig for at han ville påta seg denne jobben på kort varsel. Det
har vært noen formaliteter overfor banken som har tatt noe tid å få på plass,
men nå ser alt ut til å være i orden. Det ble meldt at
restbeløp/vedlikeholdsmidler til bøyeprosjektet skal tildeles i løpet av året.
Størrelsen på beløpet er ukjent.

4. Omdømme og strategidiskusjon
Det ble en fin diskusjon og meningsutveksling om temaet. Hva er omdømme? SU(strategiutvalget)
og FS(forbundsstyremøtet) har enes om følgende: ”Omdømme er et resultat av hva
vi gjør”, men det er jo mange måter å si det på! En annen definisjon er ”Opplevelse
– i forhold til forventninger”.

Hvor skal kreftene settes inn?
Mot politikere, opinion m/miljøorganisasjoner ol, medlemsforeninger

Tiltak lokalt?
Båtturer med eldre, bevegelseshemmede og andre som ikke kommer seg ut på
havet.
Strandrydding
Arrangere ”fester”/st.aften og lignende

SWOT analyse


Interne faktorer

– Sterke sider: Hele landet er representer, vi er relativt mange, ingen
landsomfattende konkurrenter
– Svake sider: For lite synlig bla på
sosiale medier. Vi når ikke ut til det enkelte medlem.

Eksterne faktorer
-Sterke sider: KNBF har et stort ekspansjons potensial
-Svake sider: Vi vet ikke hvorfor vi ikke er flere medlemmer når det koster så
lite?? Vi klarer ikke å formidle ”What’s in it for you!”
-Usikker side: Navnet ”Kongelig”?

5. Det videre arbeidet i regionene
Det ble tatt en ny gjennomgang av alle medlemsforeningene i regionen.
Samtidig ble alle foreningene fordelt på styremedlemmene for personlig
oppfølging. Foreningene skal kontaktes i løpet av året – telefon eller direkte
kontakt. I tillegg til nytten av en slik kontakt kan viktige ting formidles.
For eksempel årsmøte, båtting, mva-kompensasjon, tema omdømme og lignende.

6. Årsmøte fastsettes til lørdag 25.februar ca kl 11.00 – til ca 14:00
Årsmøte blir i Tromsø pga billigst og enklest kommunikasjonsknutepunkt.
Endelig beslutning innen 16.november. Ber alle styremedlemmer/deltakere sjekke
kalender og eventuelle forhold som taler i mot denne datoen.
Årsmøtet følger årsmøtemal med vanlige årsmøtesaker.

7. Annet
Styret i regionen støtter arbeidet med ”Båtturkart” for Nordnorge.

Møtet ble avsluttet med en meget
hyggelig felles bespisning.

You may also like...

Leave a Reply