Momskompensasjon for båtforeninger – siste nytt fra KNBF 2.4.2020

Bakgrunn
KNBF har på vanlig måte søkt momskompensasjon for 2019 med regnskapstall for 2018 for 260 medlemsforeninger. Som kjent ble hele søknaden avslått pr. desember 2019. Forbundet har klaget på avslaget innen fristen 24.12.2020.
 
Klage på avslag
KNBF har benyttet vår juridiske rådgiver Nils E. Tangedal i utformingen av forbundets klage. Vi har der anført et større antall argumenter for at et avslag er helt urimelig. Blant viktige argumenter er:
 

  • Bedt om veiledning og ikke fått
  • Har laget vår egen sjablonregel
  • Også forbundets søknad er avslått i sin helhet
  • Kyst-Norge fratas nå en betydelig momskompensasjon    
  • Krav om likebehandling
  • Feil å anse en båtforenings havnekostnader som en «privatøkonomisk kostnad»
  • Forskjellsbehandling i forhold til private marinaer som fører momsregnskap

Vi har også bedt om et møte med tilsynet for å kunne forklare mer inngående hvorfor avslaget er urimelig.

Svar fra Lotteri og stiftelsestilsynet
Den 27.3.2020 mottok KNBF svar på vår klage. Der fremgår at tilsynet opprettholder sitt standpunkt om fullt og helt avslag. Samtidig informeres det om at saken vil bli oversendt til klageinstansen Lotterinemda.

Ønsker detaljert informasjon om vår klage eller avslag, send en epost til haagen@knbf.no
Bruk momskompensasjon i emne feltet.

Hva skjer videre
KNBF vil nå på nytt ta kontakt med tilsynet. Vi mener at saksbehandler ikke viser rimelig interesse for å sette seg inn i forbundets og båtforeningenes situasjon og da særlig vansker med å avgrense kostnader som ikke er kompensasjonsberettiget. Vi vil også arbeide videre politisk med momskompensasjon. Blant annet har vi, sammen med Oslofjorden Båteierunion (OBU), bedt om et møte med kulturministeren. Videre vil vi be om nye møter med våre kontakter på Stortinget. Under kan du lese både vår klage og avslaget fra tilsynet.

Vennlig hilsen
Kongelig Norsk Båtforbund

Endre Solvang
Generalsekretær

You may also like...

Leave a Reply