Referat fra styremøte

Styremøte 9.desember

Følgende
møtte: Eva Hustad, Gunnar Mauseth, Oddvar Isaksen, Lars Hustad for Torbjørn
Wilhelmsen

Halvar
Holst Olsen ikke møtt og ikke gitt beskjed

Referater og meldinger

Siste styremøte: orientering
om de saker som ble behandlet 2.oktober

Orientering om økonomien:
økonomien er samme som under siste orientering.

Sak
16/12 Fastsettelse av dato for årsmøte i HBF

Årsmøte skal være
avviklet innen utgangen av mars måned

Forslag: mandag 17.mars 2014. Medlemmene blir
innkalt skriftlig ihht vedtekter.

Enstemmig vedtatt

Sak
17/12 Revidering av vedtekter

Forslag til endringer legges fram på
årsmøtet
Enstemmig vedtatt

Sak
18/12 Saker til KNBF Regionens årsmøte

KNBF Region Troms/Finnmark skal
avholdes i Tromsø 8.februar 2014. Saker til årsmøte må være styret i hende
innen 18.desember.

Ser av informasjonsbrev fra KNBF i
november at det er så få foreninger som møter opp på årsmøtene.

Forslag:

1.regionene innfører påmelding med frist for
deltakelse til årsmøtet. Dette blir noe mer forpliktende for hver forening med
at saken må behandles i lokalstyret i god tid før regions årsmøte.

2. det blir innført reisefordeling

Forslag enstemmig vedtatt

Sak
19/12 Besiktigelsesmannordningen

Som medlemmer av
besiktigelsesmannsordningen i KNBF/Norske sjø er Lars og meg invitert til
Tromsø 24. og 25.januar 2014 for å delta på oppdateringskurs. Kurs og en
overnatting dekkes av KNBF. Reisen og en ekstra overnatting må en selv stå for.

Vi søker herved styret om
å få dekket noe av reisekostnadene til dette kurset.

Saken utsettes da styret
ikke er beslutningsdyktig.

Sak
19/12 Eventuelt

Ingen saker

Møtet
hevet kl. 1920

Eva
Hustad Lars Hustad Gunnar Mauseth Oddvar Isaksen

You may also like...

Leave a Reply