Styremøte 28.3.2011

Møtt: Halvard, Gunnar, Asbjørn og Lars. Torbjørn fraværende pga jobb.

Sak 1/11 Regnskap 2010


Resultat fra 2010 ble kr 2312,42 i overskudd. Formue kr 131.539,36. liten aktivitet. Regnskapet er revidert av odd Ivar Gladsø og godkjent. Kan fremlegges for Årsmøtet for endelig godkjenning.

Sak 2/11 Årsberetning

Styret
for Hasvik Båtforening har bestått av følgende:

Leder Lars Hustad på valg 2011
Styremedlem/nestleder Halvard Holst-Olsen på valg 2012
Styremedlem Gunnar Mauseth på valg 2011
Styremedlem Asbjørn
Furu på valg 2011
Styremedlem Torbjørn
Wilhelmsen på valg 2012

Varamedlem Kristian Kristiansen på valg 2012
Varamedlem Jørn mauseth på valg 2011
Revisor Odd Ivar Gladsø på valg 2011
Rep
til svømmeh. Kom Asbjørn Furu på valg 2012

Antall
medlemmer 28

Møter:

I
regnskapsåret har det vært avholdt 5 møter/sammenkomster, herav 3 styremøter, 1
årsmøte/medlemsmøte og 2 arbeidsmøter.

Det
har vært behandlet 19 saker i løpet av regnskapsåret, herav også årsmøtesaker.

Taborhavn

Brygga
i Taborhavn har nok sett sine beste dager.
Det er styrets oppfatning at Taborhavn som utfartssted bør prioriteres i
2011 og at ei ny brygge bør vurderes.

Diesel
problematikk

Det legges ned mye økonomiske
og planmessige resurser i dette tema.
Det er brakt i erfaring at drivstoffleveranser(diesel) fungerer greit på
de øvrige steder i kommunen. Hasvik lar
vente på seg, men styret oppfatter det slik at det jobbes med saken også her.

KNBF-
bøyeprosjekt

Alt skulle nå ligge til rette
for at KNBF- bøya kan settes ut til våren.
HBF vil sette sin bøye ut i
Taborhavn i posisjon N70.29,537 Ø22.17.650.

Båtopptrekk søndre side

Det er inngått samarbeid med Avinor Hasvik Lufthavn om båtutsett i
Hasvik havn, søndre side. Planløsninga
blir at det legges ut hulldekker i 5 m bredde og 15 m lengde. Kostnaden for HBF er inntil kr 14000 + noe
dugnadsinnsats.

Økonomi

Resultatet for HBF
i regnskapsåret ble et overskudd på kr 2.312,42. Formuen for HBF er på kr 131.539,36. Det er ikke foretatt nedskrivninger på
flytebrygge og gangvei i Taborhavn

Utfordringer
2011

·
Skape
en større aktivitet i foreninga. Med 28
medlemmer burde jo være et potensial for det.
Kapre
flere medlemmer gjennom profilering (Sørøydagene).
Etablere
en tilfredsstillende løsning i Taborhavn på sjø og land.

Hasvik 28.03.2011
Styret i Hasvik Båtforening.

Sak 3/11 Medlemskontingent

Styret foreslår at Årsmøtet godkjenner en videreføring av dagens kontingent på kr 275,00 pr år. Dette begrunnes med at kontingenten som HBF betaler til KNBF er uforandret.

Sak 4/2011 Årsmøtet 2011

Årsmøtet skal avholdes på Hasvik Hotell den 5. ami 2011 kl 1900. Enkel servering. Gunnar booker møterom.

Sak 5/11 Kaia i Taborhavn

Saken ble drøftet og styret er enig om at ei ny og bedre løsning på kai må på plass i Taborhavn. Gunnar fremskaffer 3 forslag på løsninger med tilhørende kostnadsoverslag. Saken besluttes så på kommende Årsmøte/medlemsmøte.
Lars kontakter Wanja mht søknad om grønne midler fra FeFo.

Sak 6/11 Båtopptrekk

Denne sak er noe forsinket, men ting er i ferd med å falle på plass. Torbjørn informerer nærmere på Årsmøtet/medlemsmøtet

Sak 7/11 KNBF bøya

Lars tar kontakt med Redningsskøyta på Sørvær for om mulig bistand ifm utsett i Taborhavn.

Sak 8/11 Eventuelt

-Sørøydagene, drøftet eventuell medvirkning fra HBF. Eva eller Lars stiller på møtet 30.3.11 kl 1900
-Valgkomiteen aktiveres. Lars tar kontakt.

Møtet hevet kl 1945.
You may also like...

Leave a Reply