Årsmøte 19.3.2012

HBF hadde årsmøte den 19.3.12 kl 1900 på Hasvik Hotell. Det var fremmøtt 10 medlemmer og følgende saker ble behandlet:

1. Godkjenning av innkalling
Inkalling godkjent

2. Valg av ordstyrer
Forslag på Lars. Enst valgt.

3. Godkjenning av styrets årsberetning
Beretning ble gjennomgått. Ingen merknader. Beretninga godkjent.
Beretninga:

4. Godkjenning av regnskap for 2011
Regnskapet ble gjennomgått og forklart. Ingen merknader. Regnskap godkjent.
Revisors beretning ble gjennomgått. Ingen merknader. Revisors beretning godkjent.
Regnskapet:

5. Fastsettelse av kontingent for 2012
Forslag fra styret at kontingenten beholdes uforandret på kr 275.
Vedtatt enstemmig.

6. Innkomne forslag
Styret foreslår at ordlyden i §12 endres til at årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned.
Vedtak: Endringa vedtas enstemmig.
Komplette vedtekter pr 19.3.2012:

7. Valg i følge vedtekter
Valgkomiteen bestående av Hilmar Olsen, Per Jonny Jakobsen og Eva Hustad fremla følgende forslag på nye medlemmer til styret:

Styreleder Eva I. Hustad valgt for 1 år
Styremedlem Halvard Holst-Olsen valgt for 2 år
Styremedlem Torbjørn Wilhelmsen valgt for 2 år
1. vara Lars Hustad valgt for 2 år
Revisor Odd Ivar Gladsø valgt for 1 år

Representant til svømmehall ble valgt Asbjørn Furu.

Valgkomitè Hilmar Olsen
Per Jonny Jakobsen
3. kandidat finnes av komiteen og meddeler dette til styret.

Komplett styre blir som følger:

Styreleder Eva I. Hustad på valg 2013
Styremedlem Halvard Holst-Olsen på valg 2014
Styremedlem Torbjørn Wilhelmsen på valg 2014

Styremedlem/kass Gunnar Mauseth på valg 2013
Styremedlem Jørn Mauseth på valg 2013

1. vara Lars Hustad på valg 2014
2. vara Raymond Eriksen på valg 2013

You may also like...

Leave a Reply