Lovbrudd til sjøs kan gi kjøreforbud

Regjeringen styrker arbeidet med å øke sikkerheten til sjøs, og har i dag lagt frem et lovforslag som gjør det mulig å ilegge kjøreforbud eller inndra båtførerbevis ved grove lovovertredelser.

Vi ønsker å luke vekk de som begår grove lovbrudd. Samtidig tror jeg trusselen om å tape retten til å føre fritidsbåt vil virke preventivt og skape bedre holdninger og dermed styrke sjøsikkerheten, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Forslaget må ses i sammenheng med innføring av obligatorisk båtførerbevis.

– Båtførere som begår grove lovbrudd til sjøs vil kunne bli fratatt båtførerbeviset, mens båtføre som ikke har krav til båtførerbevis kan bli ilagt kjøreforbud, sier Giske.

Grov uaktsom navigering og promille over 0,8 er eksempler på lovbrudd som kan medføre tap av førerett. Lovbrytere kommer normalt til å bli fratatt retten til å føre båt i ett år. Ved skjerpende omstendigheter kan retten tapes i inntil fem år.

Lovforslaget innebærer også at alle som mister retten til å føre båt må ta båtførerprøven før de får slippe til på sjøen igjen. Tap av førerett vil for øvrig bli fastsatt ved dom eller forelegg.

– Regjeringen er opptatt av å styrke sikkerheten til sjøs generelt. Økt sikkerhet for fritidsfartøy er et viktig element i dette arbeidet, sier Giske.

Det er i første omgang fritidsbåter over 8 meter eller flere enn 25 hestekrefter som omfattes av sanksjonsordningen. Loven skal etter planen tre i kraft samtidig med innføringen av obligatorisk båtførerbevis den 1. mai 2010.

You may also like...

Leave a Reply