REFERAT FRA ÅRSMØTE 2023

Antall fremmøtte:  8 delegater

Møtet ble avholdt på Hasvik Samfunnshus kl 1900-1945

SAKSLISTE:

Sak 1              Godkjenning av innkalling

Sak 2              Valg av møteleder

Sak 3              Valg av møtesekretær

Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen

Sak 5              Årsberetning 2022

Sak 6              Godkjenning av regnskap for 2022

Sak 7              Fastsettelse av kontingent for 2023

Sak 8              Innkomne saker

Sak 9              Valg

Innkalling ble godkjent enstemmig uten kommentarer .

Eva Hustad valgt som ordstyrer og halvard Holst-Olsen valgt som møtesekretær

Magnar Olsen og Tor Viggo Olsen valt til å underskrive protokollen

Årsberetning ble opplest av leder. Det ble drøftet litt om arbeidet som ble gjort i Taborshamn og det store arbeidet som ble gjort ved båtutsettet på sørsiden av havna. Leder fikk applaus for «papirarbeidet» som hun gjorde i forkant av utfylling av båtopptrekket. Det ble også nevnt at leder NOFO Hasvik og NOFO Stavanger fikk en liten oppmerksomhet for arbeidet som ble gjort i båthavna

Ellers kunne vi si oss fornøyde med aktiviteten i 2022.

Regnskapet ble godkjent med revisors kommentar. Intet å bemerke utover den store andlen grasrotandelen bidrar med på inntekten til foreningen. Lite utgifter utover forsikring. Bidrag til leting av Reidar ble også nevnt.

Kontingenten ble vedtatt beholdt på 2022 nivå.

Da det ikke var kommet inn noen saker til behandling gikk vi rett over på valg.

Halvar Holst-Olsen ble valgt som nestleder, Magnar Olsen og Oddvar Isaksen valgt som medlemmer, alle for 2 år.

Lars Hustad og Raymond Eriksen valgt som varamedlemmer for 1år

Anita Wilhelmsen valgt til å revidere regnskap for 2023

Gjenvalg på Tor Viggo Olsen(leder), Ragnar Nilsen og Gunnar Mauseth som valgkomite 2023

Alle valg ble gjort enstemmig

Det nye styret består av følgende:

 Eva Isaksen Hustad, leder – Halvar Holst Olsen, nestleder – Torbjørn Wilhelmsen, Oddvar Isaksen, Magnar Olsen, styremedlemmer – Lars Hustad og Raymond Eriksen, varamedlemmer

KNBF region Troms Finnmark avholder årsmøte 11.mars. Eva Hustad deltar som delegat digitalt. Dersom noen har lyst å være med på det digitale møtet så er de tanledning til det. Ta kontakt med Eva

Etter årsmøtet hadde vi en liten seanse med historie, bl.a da Ragnar forsøkte å bli medlem i båtforeningen på -80 tallet…det var ikke lett kan du tro, men siden han er en tålmodig mann så klarte han det over 3år 😊

Eller ble det drøftet vannsituasjon  båthavna, videreutvikling av båtopptrekket og generell båtprat.

You may also like...