Møtereferat

MØTEREFERAT FRA MØTE MELLOM AVINOR HASVIK LUFTHAVN OG HASVIK BÅTFORENING

Sak: Båtutsett søndre side Hasvik Havn
Dato: 19.10.2010 kl 1800
Møtt fra HBF: Torbjørn Wilhelmsen, Asbjørn Furu, Kristian Kristiansen og Lars Hustad
I tillegg møtt, ikke innk.:Halvdan Antonsen og Raymond Eriksen
Møtt fra Avinor: Geir Berg

Sak 13/10 Samarbeid med Avinor om båtutsett Hasvik Havn

Notat fra Avinor v/Geir Berg datert 19.10.10 om forslag til kostnads- og arbeidsfordeling ved utbedring av båtopptrekk/utsett, søndre side Hasvik Havn.

Notatet ble mottatt på møtet og gjennomlest der.

En er enig om at det legges hulldekker i 5 m bredde og 15 m lengde, mellom høyvanns- og lavvanns merker. I tillegg utføres noe planering. Totalt kostnad er beregnet til 33.650 + mva , totalt kr 42.000. Hasvik båtforening påtar seg kostnader med inntil 1/3 av totaltkostnaden, beregnet til inntil kr 14.000.

Skilting og brøyting er Avinors ansvar.

Avinor påtar seg ikke vedlikehold av anlegget/båtrampen. Dette stiller HBF seg noe undrene til, all den tid Avinor skal ha 2 operative utsett. Imidlertid må dette sees i forhold til hva som i fremtiden vil kreves. HBF kan således heller ikke påta seg et fremtidig vedlikehold. Et nødvendig fremtidig vedlikehold vil derfor måtte være situasjonsbestemt.

HBF vil ved behov stille med dugnads mannskaper i etableringsfasen.

Avinor v/Torbjørn Wilhelmsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen.

En er i prinsippet enig om å gjennomføre prosjektet og at bestilling av hulldekker kan iverksettes.

Møtet hevet kl 1900.

You may also like...

Leave a Reply