Referat møte med Avinor

MØTEREFERAT FRA MØTE MELLOM AVINOR HASVIK LUFTHAVN OG HASVIK BÅTFORENING

Sak: Båtutsett søndre side Hasvik Havn

Dato: 30. august 2010 kl 1800

Møtt fra HBF: Gunnar Mauseth, Asbjørn Furu og Lars Hustad.

Innkalt, ikke møtt: Halvard Holst-Olsen og Torbjørn Wilhelmsen

Møtt fra Avinor: Geir Berg

Sak 12/10 Samarbeid med Avinor om båtutsett Hasvik Havn

Geir Berg redegjorde for saken:

Avinor har behov for et utsett i forbindelse med eventuell nødssituasjon ved flybevegelser. I den anledning er kontakt opprettet med Hasvik Båtforening for å se på mulighetene for et samarbeid om et båtutsett i Hasvik Havn, søndre side.

Begge parter er gitt klarering fra Hasvik Kommune for å etablere et slikt opplegg i Hasvik Havn, søndre side.

For øvrig:

· Vilkår fra Avinors side er at ingen må parkere sine båter i utsettet og at det tillates skilting

· Avinor vil selv brøyte området.

· En total kostnad med prosjektet er beregnet til kr 136.000 inklusiv en oppgradering av vei. Da legges det til grunn innleide entreprenører fra Alta.

· En kan imidlertid se for seg ei enklere løsning ved at Hasvik Båtforening påtar seg noe kostnader og at lokale entreprenører engasjeres. Avinor på sin side kan bidra med fra 35 til 50.000 kr.

· Hasvik Båtforening sine kostnader må styrebehandles og vurderes når total kostnadsramme foreligger.

· Ei løsning kan være ferdige elementer(hulldekker) som i seg selv kostnadsberegnes til knappe 30.000 kr. I tillegg kommer planering av området.

· Avinor prosjekterer og klarlegger egne krav til utførelse.

· Prosjektet forsøkes gjennomført i løpet av høsten.

Møtet hevet kl 1900

Referent

Lars Hustad

You may also like...

Leave a Reply