Vedtekter pr 19.3.2012

1.
NAVN OG FORMÅL

§ 1

Foreningens navn er Hasvik Båtforening,
og dens initialer er H.B.F. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Motorbåtforbund.

§ 2

Hasvik
Båtforening formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:
– skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i
sikre båt havner og opplagsplasser,
– utbedre kjennskap til lokalfarvann ved
turer og felles arrangementer,
– sikre friarealer og bedre mulighetene for
bruk av disse,
– bekjempe forurensing av sjø og strender,
– utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell,
– samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle
oppgaver
innen rammen av formålet.

Hasvik
båtforening skal videre følge utviklingen og ta opp oppgaver hvis løsning antas
å være til medlemmenes gavn.

2. MEDLEMSKAP

§ 3

Som medlem kan
styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for H.B.F.`s formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være mottatt
av styret innen årets utgang.

§ 4

Medlem som ved
sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen,
misbruker foreningens eller Forbundets merker, standart eller flagg, kan av
styret etter gitt varsel, ekskluderes.
Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

§ 5

Medlemmer eller
andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig
innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

3. KONTINGENT

§ 6

Årskontingenten
følger kalenderåret, den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må
være innbetalt innen april måneds utgang.
Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende
som medlem.

§ 7

Årskontingenten
utgjør for tiden kr. ..275,-…………

Øvrige familiemedlemmer
i samme husstand kr 100,- pr. person.

§ 8

Æresmedlemmer
betaler ikke kontingent.

§ 9

Medlemmer med
mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på anmodning slippe å
betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

§ 10

Kontingent
fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

4. FORENINGENS ORGANER

§ 11

H.B.F.s
administrative organer er:

1. årsmøtet
2. styret
3. faste
komiteer.

§ 12

Årsmøtet er
foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved
avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med
angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§ 13

Saker som ønskes
behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1 uke før årsmøtet.

Det ordinære
årsmøtet skal behandle:

1. styrets årsberetning
2. regnskap,
framlagt i revidert stand
3. fastsettelse
av kontingent
4. innkomne
forslag
5. foreta valg
på:
a. formann
b. Styremedlemmer og varamenn til styret.
Formannen velges ved særskilt valg for
ett år,
styremedlemmene velges for 2 år, dog
således
at der hvert år utrer 2 styremedlemmer.
2 varamenn til styret velges for ett år.
c. valgkomite’ på 3 medlemmer
d. 2 revisorer
e. andre komiteer

Årsmøtet er
beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 12. Vedtak gjøres
med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet ansees et forslag som forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha
minst halvparten av avgitte stemmer.
Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom 2 kandidater som har oppnådd
flest stemmer.

§ 14

H.B.F. ledes av
et styre som består av formann og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin
midte viseformann, kasserer og sekretær. Styret har 2 varamenn som innkalles
etter behov.

§ 15

Styret har den
administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende
forretninger,

sammenkaller til
møter og ivareta foreningens økonomi og dens tarv forøvrig.

Styret oppretter
de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre
disse velges av årsmøtet. Styret
bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken
ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det
nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens
virksomhet og revidert regnskap.

Styret er
beslutningsdyktig når formann/viseformann og minst 2 styremedlemmer er til
stede.

Formannen og ett
styremedlem forplikter i felleskap med sine underskrifter foreningen like
overfor tredjemann.

§ 16

Styret holder
medlemmene orientert gjennom medlemsmøter eller skriv, når en anser dette som
nødvendig for å holde medlemmene orientert om foreningens gjøremål.

5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 17

Styret kan når
det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det,
med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til
ekstraordinært årsmøte.

Innkalling skjer
med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.

6. DIVERSE

§ 18

Innmelding eller
utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen forening må
behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§ 19

Forslag til
endring av eller tillegg av disse lover forelegges årsmøtet gjennom styret
innen den frist som er nevnt i .§.12.
Vedtaket må fattes med 2/3 flertall.

§ 20

Oppløsning av
Hasvik Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken
har vært utstedt til medlemmene med innkalling.
Vedtak om oppløsing må ha 2/3 flertall.
Eventuell kapital/eiendeler disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall.

You may also like...

Leave a Reply