Blog Image

Hasvik Båtforening

Vedtekter 21.2.2018

Vedtekter Posted on 21 Jan, 2019 21:13:25

Vedtekter vedtatt på årsmøte 21.2.2018Nye vedtekter

Vedtekter Posted on 24 Feb, 2016 21:46:46

Nye vedtekter pr. 17.2.2016

endring på §7 medlemskontingent og §15g valg av representant til regionens årsmøteVedtekter 2014

Vedtekter Posted on 30 Mar, 2014 20:18:15

I.
NAVN OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er ­­Hasvik båtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk
Båtforbund, region Troms/Finnmark.
Foreningens hjemsted er i Hasvik kommune.

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete
båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder og

1) Virke
for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon.

2)
Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint
miljøvern

3) Ivareta medlemmenes og allmennhetens
interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som
rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

4) Samarbeide med så vel andre
private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets
og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd
på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig
oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til
tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet
KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

II. MEDLEMSKAP

§3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide
for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje
skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse,
virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker,
standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke
overprøves.

§5

Medlemmer eller andre som har ytt en ekstraordinær innsats
for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet
innvoteres som æresmedlemmer.

III. KONTINGENT

§6

Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets
begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen,
kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§7

Årskontingent utgjør for tiden kr 300,- hvorav kr 125,- går
til KNBF.

§8

|Nye medlemmer betaler ved innmelding et engangsgebyr på kr
0,-

§9

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel
vanlige medlemsrettigheter.

§10

Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år
gamle, kan på anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige
medlemsrettigheter.

§11

Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med
alminnelig flertall.

IV. FORENINGENS ORGANER

§12

Foreningens administrative organer er;

1. Årsmøtet (generalforsamling)

2. Styret

3. Faste komiteer

§13

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert
år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved
avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med
angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§14

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles
skriftlig og må være styret i hende innen en uke før årsmøtet.


§15

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

Styrets
årsberetning

 1. Regnskap,
  fremlagt i revidert stand
 2. Fastsettelse
  av kontingent og innmeldingsgebyr
 3. Innkomne
  forslag
 4. Foreta
  valg på;

a. Leder

b. Nestleder

c. kasserer

c. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
til styret.

Leder, nestleder og kasserer
velges ved særskilt valg for to år dog slik at de ikke er på valg samme år.
Styremedlemmer velges for 2 år, dog
således at det

hvert år er 1 eller 2
styremedlemmer på valg. 2 Varamedlemmer velges for ett år.

d. Valgkomite på 3
medlemmer, derav den ene velges som leder

e. 1 revisor

f. Andre komiteer og
tillitsmedlemmer(så som havnekomite, festkomite, arrangementskomite) representanter
til KNBF Båtting

g. representant til regionens
årsmøte.

( f og g: leder/nestleder
eller annet styremedlem velges som representant til regionens årsmøte og
Båtting)

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt
overensstemmende med § 13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre
vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet.
For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis
ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest
stemmer.

§16

Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder,
kasserer og 2 styremedlemmer. Leder fungerer som sekretær. Styret har 2
varamedlemmer som innkalles etter behov

§17

Styret har den administrative myndighet, representerer
foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og
ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret oppnevner de
komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre
disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende
komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i
foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det
nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens
virksomhet og revidert regnskap.

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2
styremedlemmer er til stede.

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige
signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

Styret holder medlemmene orientert om foreningens gjøremål
gjennom medlemsmøter og sosiale media (for eksempel foreningens blogg og
e-post)

§18

Følgende faste komiteer sorterer under styret;

1. ______________________________ (o.s.v.)

Komiteene skal innen utgangen av januar sende sin årlige
rapport til styret som tar rapportene med i sin åreberetning. Valgkomiteen
leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§19

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst
1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte
(generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av
hvilke saker som står på dagsorden.

VI. DIVERSE

§20

|Foreningens standart er en livbøye……..

§21

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning
med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3
flertall.

§22

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter
forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i § 14 foran. Vedtektsendringer
må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§23

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært
årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3
flertall. Reversering av
oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter
vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem
til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av
foreningen. Vedtektenes øvrige
bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til,
eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende
formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere
bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen
ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres
samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i
intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre
enkeltpersoner.

§24

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen
eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av
KNBF legges til grunn.

Vedtektene er rveidert og godkjent på årsmøte 17.3.2014Vedtekter pr 19.3.2012

Vedtekter Posted on 22 Sep, 2010 17:16:02

1.
NAVN OG FORMÅL

§ 1

Foreningens navn er Hasvik Båtforening,
og dens initialer er H.B.F. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Motorbåtforbund.

§ 2

Hasvik
Båtforening formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:
– skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i
sikre båt havner og opplagsplasser,
– utbedre kjennskap til lokalfarvann ved
turer og felles arrangementer,
– sikre friarealer og bedre mulighetene for
bruk av disse,
– bekjempe forurensing av sjø og strender,
– utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell,
– samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle
oppgaver
innen rammen av formålet.

Hasvik
båtforening skal videre følge utviklingen og ta opp oppgaver hvis løsning antas
å være til medlemmenes gavn.

2. MEDLEMSKAP

§ 3

Som medlem kan
styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for H.B.F.`s formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være mottatt
av styret innen årets utgang.

§ 4

Medlem som ved
sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen,
misbruker foreningens eller Forbundets merker, standart eller flagg, kan av
styret etter gitt varsel, ekskluderes.
Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

§ 5

Medlemmer eller
andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig
innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

3. KONTINGENT

§ 6

Årskontingenten
følger kalenderåret, den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må
være innbetalt innen april måneds utgang.
Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende
som medlem.

§ 7

Årskontingenten
utgjør for tiden kr. ..275,-…………

Øvrige familiemedlemmer
i samme husstand kr 100,- pr. person.

§ 8

Æresmedlemmer
betaler ikke kontingent.

§ 9

Medlemmer med
mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på anmodning slippe å
betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

§ 10

Kontingent
fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

4. FORENINGENS ORGANER

§ 11

H.B.F.s
administrative organer er:

1. årsmøtet
2. styret
3. faste
komiteer.

§ 12

Årsmøtet er
foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved
avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med
angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§ 13

Saker som ønskes
behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1 uke før årsmøtet.

Det ordinære
årsmøtet skal behandle:

1. styrets årsberetning
2. regnskap,
framlagt i revidert stand
3. fastsettelse
av kontingent
4. innkomne
forslag
5. foreta valg
på:
a. formann
b. Styremedlemmer og varamenn til styret.
Formannen velges ved særskilt valg for
ett år,
styremedlemmene velges for 2 år, dog
således
at der hvert år utrer 2 styremedlemmer.
2 varamenn til styret velges for ett år.
c. valgkomite’ på 3 medlemmer
d. 2 revisorer
e. andre komiteer

Årsmøtet er
beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 12. Vedtak gjøres
med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet ansees et forslag som forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha
minst halvparten av avgitte stemmer.
Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom 2 kandidater som har oppnådd
flest stemmer.

§ 14

H.B.F. ledes av
et styre som består av formann og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin
midte viseformann, kasserer og sekretær. Styret har 2 varamenn som innkalles
etter behov.

§ 15

Styret har den
administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende
forretninger,

sammenkaller til
møter og ivareta foreningens økonomi og dens tarv forøvrig.

Styret oppretter
de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre
disse velges av årsmøtet. Styret
bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken
ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det
nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens
virksomhet og revidert regnskap.

Styret er
beslutningsdyktig når formann/viseformann og minst 2 styremedlemmer er til
stede.

Formannen og ett
styremedlem forplikter i felleskap med sine underskrifter foreningen like
overfor tredjemann.

§ 16

Styret holder
medlemmene orientert gjennom medlemsmøter eller skriv, når en anser dette som
nødvendig for å holde medlemmene orientert om foreningens gjøremål.

5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 17

Styret kan når
det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det,
med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til
ekstraordinært årsmøte.

Innkalling skjer
med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.

6. DIVERSE

§ 18

Innmelding eller
utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen forening må
behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§ 19

Forslag til
endring av eller tillegg av disse lover forelegges årsmøtet gjennom styret
innen den frist som er nevnt i .§.12.
Vedtaket må fattes med 2/3 flertall.

§ 20

Oppløsning av
Hasvik Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken
har vært utstedt til medlemmene med innkalling.
Vedtak om oppløsing må ha 2/3 flertall.
Eventuell kapital/eiendeler disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall.