Fanesaker KNBF 2011-2012

Høring fanesaker 2011-2012

På Forbundsstyremøtet den 17-18.9 ble KNBFs fanesaker drøftet etter innspill fra Sikkerhet- og utdanningskomiteen(SUK). Fanesaker er konkrete saker i tiden som ligger innenfor rammene av KNBFs formålsparagraf i vedtektene. Basert på innspillene har Båtforbundets styre følgende forslag til “KNBF Fanesaker 2011-2012”. Vi ber om at regionsstyrene behandler forslaget raskt, kommer med innspill til flere saker, justeringer av teksten, og ikke minst; prioriterer sakene. KNBF Fanesaker og prioritert rekkefølge blir endelig fastsatt da regionenes innspill er kommet inn.

Det bes om at saken behandles pr mail og at Regionenes svar sendes via Regionsleder til Generalsekretæren innen 01. oktober 2011. Generalsekretæren har forslagsvis prioritert sakene slik.

KNBF Fanesaker 2011-2012. KNBF vil;

1. I samarbeid med alle relevante samarbeidspartnere arbeide for endrede holdninger til regelverk og godt sjømannskap hos alle båtfolk.

2. At det innføres påbud om at det alltid skal benyttes godkjente flyteplagg (vest eller flytebekledning) i åpne båter som er underveis.

3. At Sjøloven forandres slik at alle alvorlige ulykker med fritidsbåt skal granskes av Statens Havarikommisjon for Transport for å kartlegge omstendigheter og fakta.

4. At førere av fritidsbåter som kan oppnå større fart enn 40 knop skal ha gjennomført obligatorisk opplæring hurtiggående fartøy.

5. At promillegrense for føring av fritidsbåt gjøres settes ned til samme grense som for bil (0,2‰).

6. Gjeninnføre obligatorisk båtregister for fritidsfartøy som ikke har kobling mot innkreving av statlige avgifter. KNBF mener at NSSR bør drive registeret, slik at NSSR styrkes og forankres, og med det kan opprettholde eller forbedre servicenivået til fritidsbåtflåten.

7. Stimulere til at det tegnes minimum ansvarsforsikring på alle fritidsbåter som kan påføre personer alvorlig skade. KNBF vil ikke pr i dag innføre tvungen ansvarsforsikring på fritidsbåt.

I løpet av sommeren har det fremkommet mange saker som også er viktige, men som ikke står på “Fanesak-listen”.

KNBF vil ikke;

 Innføre felles fartsgrenser landet rundt. Vi mener behovet for fartsgrenser bør vurderes lokalt. KNBF vil imidlertid arbeide for at det innføres en norm på 5knop for fartsgrenser på sjøen, slik at båtfolk slipper å forholde seg til en mengde valører når det gjelder fartsgrenser.

 At det opprettes egne fartsgrenser for fritidsfartøy om natten. Bestemmelser om sikker fart finnes allerede i Sjøveisreglene.

 At det innføres generelt tømmeforbud for septik fra fritidsbåt til sjø. Vi er imidlertid positive til at det innføres tømmeforbud lokalt som tiltak for å hindre overgjødsling av lukkede eller delvis lukkede vannsystemer, f.eks Indre Oslofjord. KNBF vil fortsette å anmode alle båtfolk om å benytte tømmemuligheter der de finnes.

You may also like...

Leave a Reply