Merking av faststående fiskeredskaper

Vi kan slå fast at det er mørketid i nord. Vi er noen som bruker fritidsbåter også på denne årstida, også når det lille dagslyset vi har er forsvunnet.

I forskrift om merking av fiskeredskaper sies følgende:

§ 3. Faststående redskap.

Faststående garn- og lineredskap som står helt eller delvis i Norges økonomiske sone, skal være merket slik:

a) Endebøyer.

Om dagen skal redskapet i hver ende ha bøye med stang forsynt med radarreflektor eller flagg. Etter solnedgang skal det i hver ende av redskapet være bøye med refleksmidler (jfr. bokstav f)) og stang forsynt med lys (jfr. bokstav g)) slik at endebøyene angir redskapets posisjon og utstrekning.

b) Vestre endebøye.

Om dagen skal den vestre (halve kompassirkelen fra syd gjennom vest til og inkludert nord) endebøye ha to flagg, det ene over det annet. Avstanden mellom flaggene skal være minst 25 cm. Radarreflektor kan brukes i stedet for det øverste flagg. Etter solnedgang skal bøyen ha to lys. Avstanden mellom lysene skal være minst 50 cm.

c) Østre endebøye.

Om dagen skal den østre (halve kompassirkelen fra nord gjennom øst til og inkludert syd) endebøye ha ett flagg. Radarreflektor kan brukes i stedet for flagg. Etter solnedgang skal bøyen ha ett lys.

d) Bøyeavstand. Midtbøyer.

Avstanden mellom merkebøyene på et redskap skal ikke overstige 1 nautisk mil. Redskap med lengde over 1 nautisk mil, skal ha en eller flere bøyer (midtbøyer) mellom endebøyene. Midtbøye skal utstyres som bestemt i bokstav c). Etter solnedgang kan slik bøye likevel være uten lys, så lenge avstanden fra lys på redskapet ikke overstiger 2 nautiske mil.

e) En endebøye.

Gjør bunnens beskaffenhet og/eller strømmens styrke det umulig å ha bøye i hver ende av redskapet, skal redskapets lengde fra endebøyen ikke overstige 1 nautisk mil. Bokstavene b) og c) gjelder tilsvarende, ettersom redskapet står i øst- eller vestretning av endebøyen.

f) Bøyestang. Refleksmidler.

Stangen på merkebøyene skal være minst 2 meter høy over vannlinjen. Vak, bøyestang eller toppmerke skal forsynes med refleksmidler, slik at lys kan reflekteres i alle retninger.

g) Bøyelys.

Lyset på bøyestangen skal være gult og synlig i en avstand av minst 2 nautiske mil i god siktbarhet og mørke. Det kan nyttes lys som er tent hele tiden med samme styrke (fastlys), eller blinklys. På samme bøye kan det ikke nyttes både fastlys og blinklys. Blinklys skal gi mellom 20 og 25 blink pr. minutt. Brukes to blinklys på samme merkebøye, skal disse være synkronisert, slik at de blinker i takt.

§ 5. Faststående garn- og lineredskap.

Faststående garn- og lineredskap som på kysten av Finnmark står innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene, skal hele døgnet føre dagmerking som bestemt i § 3 bokstavene a) – d). Er det umulig å bruke stang med høyde minst 2 meter som bestemt i § 3, bokstav f), kan det nyttes stang som er minst 1 meter høy over vannlinjen. Dersom redskapets utstrekning ikke overstiger 1 nautisk mil, kan det nyttes en endebøye, jfr. § 3, bokstav e) annet punktum. Bøyestengene bør forsynes med refleksmidler, slik at lys kan reflekteres i alle retninger.

Undres over at det er særvilkår for Finnmark. Undres også over at det kan se ut som om det ikke er påbudt å bruke lysmerking på endene i tillegg til radar reflektor.

Kom gjerne med synspunkter og kommentarer!

You may also like...

Leave a Reply